top of page
Wniosek o przyjęcie dziecka do placówki wraz z klauzulą informacyjną /
Заява про прийом дитини до школи з інформаційним пунктом
Zgoda na przetwarzanie danych oraz wizerunku dziecka / 
Згода на обробку даних та зображення дитини
bottom of page