top of page

REKRUTACJA do SP4 Żory

na r.szk. 2023/2024

Dyrekcja  Szkoły  Podstawowej  nr  4  z  Oddziałami  Sportowymi  i  Mistrzostwa  Sportowego  im. Otylii Jędrzejczak w Żorach ogłasza nabór do klasy I ogólnodostępnej.

ZASADY PRZYJMOWANIA DO KLASY PIERWSZEJ

dzieci siedmioletnich urodzonych w 2016 r.

i dzieci sześcioletnich urodzonych w 2017 r.

Dzieci urodzone w 2016 r. zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmowane są na podstawie zgłoszenia rodziców.

Dzieci urodzone w 2017 r. zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmowane są na podstawie zgłoszenia rodziców wraz z zaświadczeniem o odbyciu rocznego przygotowania przedszkolnego lub na podstawie opinii z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Zgłoszenia prosimy dokonać do 21 kwietnia br.

Druk zgłoszenia dziecka_doc          0.06MB

Druk zgłoszenia dziecka_pdf          0.4MB

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

NABÓR DZIECI SPOZA OBWODU SZKOŁY

W przypadku wolnych miejsc możliwy będzie nabór dzieci spoza obwodu szkoły. Kandydaci spoza obwodu szkoły biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym na podstawie wniosku złożonego do dyrektora szkoły w terminie 1.03 - 21.04.2023 r.

Wniosek o przyjęcie kandydata spoza obwodu_doc           0.06MB

Wniosek o przyjęcie kandydata spoza obwodu_pdf           0.4MB

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

NABÓR DO KLAS MISTRZOSTWA SPORTOWEGO

Ponadto w   roku   szkolnym  2023/2024  planuje  się  otwarcie:

        - klasy  I  mistrzostwa sportowego o profilu pływanie (dzieci nie muszą umieć pływać),

        - klasy IV mistrzostwa sportowego o profilu pływanie

        

Osoby zainteresowane przyjęciem dziecka do klasy mistrzostwa sportowego proszone są

o złożenie wniosku w terminie 1 - 10.03.2023 r.

Wniosek o przyjęcie do klasy mistrzostwa sportowego_doc    0.06MB

Wniosek o przyjęcie do klasy mistrzostwa sportowego_pdf     0.19MB

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Zapisy  w sekretariacie szkoły lub drogą mailową sp4zory@gmail.com  

Wszelkie informacje dotyczące zapisu dziecka do szkoły podstawowej można uzyskać

pod numerem (32) 43 41 762 oraz 601 758 753.

Druki zgłoszenia można pobrać także w sekretariacie szkoły.

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

Podstawa prawna:

– ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082)

– Uchwała Nr 360/XXIX/17  z dnia 16 marca 2017 r. Rady Miasta Żory w sprawie ustalenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych

– zarządzenia Prezydenta Miasta Żory nr OR.0050.101.2023 z dnia 24.01.2023 r. w sprawie ustalenia na rok szkolny 2023/2024 terminów przeprowadzenia postepowania rekrutacyjnego

i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów dotyczących naboru do publicznych przedszkoli oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Żory. 

Plakat informujący o rekrutacji do SP4 na nowy rok szkolny 2023/2024
bottom of page