top of page

REKRUTACJA DO SP4 Żory

na r.szk. 2024/2025
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Infografika z terminem Dnia Otwartego szkoły

Zasady przyjmowania do klasy pierwszej

dzieci siedmioletnich urodzonych w 2017 r.

i dzieci sześcioletnich urodzonych w 2018 r.

Dzieci urodzone w 2017 r. zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmowane są na podstawie zgłoszenia rodziców.

Dzieci urodzone w 2018 r. zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmowane są na podstawie zgłoszenia rodziców wraz z zaświadczeniem o odbyciu rocznego przygotowania przedszkolnego lub na podstawie opinii z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Zgłoszenia prosimy dokonać w terminie od 1 marca do 19 kwietnia br.

Druk zgłoszenia dziecka_doc          0.06MB

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Nabór dzieci spoza obwodu szkoły

W przypadku wolnych miejsc możliwy będzie nabór dzieci spoza obwodu szkoły. Kandydaci spoza obwodu szkoły biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym na podstawie wniosku złożonego do dyrektora szkoły w terminie od 1 marca do 19 kwietnia br.

Wniosek o przyjęcie kandydata spoza obwodu_doc           0.06MB

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Nabór do klas mistrzostwa sportowego

Ponadto w   roku   szkolnym  2024/2025  planuje  się  otwarcie:

        - klasy  I  mistrzostwa sportowego o profilu pływanie (dzieci nie muszą umieć pływać),

        - klasy IV mistrzostwa sportowego o profilu pływanie

        

Osoby  zainteresowane  przyjęciem  dziecka  do  klasy  mistrzostwa  sportowego  proszone  są

o złożenie wniosku w terminie od 1 do 11 marca br.

Wniosek o przyjęcie do klasy mistrzostwa sportowego_doc    0.06MB

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Zapisy  w sekretariacie szkoły lub drogą mailową sekretariat@sp4.zory.pl 

Wszelkie   informacje   dotyczące   zapisu   dziecka   do   szkoły  podstawowej   można   uzyskać

pod numerem (32) 43 41 762 oraz 601 758 753.

Druki zgłoszenia można pobrać także w sekretariacie szkoły.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

Podstawa prawna:

– ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082)

– Uchwała  nr  360/XXIX/17  z  dnia  16 marca 2017 r.  Rady  Miasta  Żory  w  sprawie  ustalenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych

– zarządzenia Prezydenta Miasta Żory Nr OR.0050.152.2024 z dnia 29.01.2024 r. w sprawie ustalenia na rok szkolny  2024/2025 terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów dotyczących naboru  do publicznych przedszkoli oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych,  dla których organem prowadzącym jest Miasto Żory.

bottom of page