top of page

PROJEKTY

Logo projektu: Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo

Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo

SOC to wspólnota uczniów, rodziców i nauczycieli, dla których wartością jest kształtowanie równowagi między korzystaniem z nowych technologii i świadomym tworzeniem realnych więzi poza przestrzenią Internetu. Troszcząc się o ów balans wpływamy pozytywnie na dobrostan psychiczny, fizyczny i społeczny całej społeczności szkolnej. 

Projekt wpisuje się w podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa określone przez MEiN na rok szkolny 2022/2023 (tj. pkt.2. "Wspomaganie wychowawczej roli rodziny przez właściwą  organizację  i  realizację  zajęć  edukacyjnych  wychowanie  do  życia w  rodzinie. Ochrona i wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży" oraz pkt.7. "Rozwijanie umiejętności metodycznych nauczycieli w zakresie prawidłowego i skutecznego wykorzystywania technologii informacyjno - komunikacyjnych  w  procesach  edukacyjnych.    Wsparcie  edukacji  informatycznej

i   medialnej,    w  szczególności   kształtowanie   krytycznego   podejścia   do   treści   publikowanych

w Internecie i mediach społecznościowych")  oraz na rok szkolny 2023/2023 (tj. pkt.8. "Wspieranie rozwoju umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli, ze szczególnym uwzględnieniem bezpiecznego poruszania się w sieci oraz krytycznej analizy informacji dostępnych w Internecie. Poprawne metodycznie   wykorzystywanie   przez   nauczycieli   narzędzi   i   materiałów  dostępnych  w  sieci, w szczególności opartych na sztucznej inteligencji", pkt.2. "Wspomaganie wychowawczej roli rodziny poprzez pomoc w kształtowaniu u wychowanków i uczniów stałych sprawności w czynieniu dobra, rzetelną diagnozę potrzeb rozwojowych dzieci i młodzieży, realizację adekwatnego programu wychowawczo-profilaktycznego oraz zajęć wychowania do życia w rodzinie")

7 obszarów Szkoły Odpowiedzialnej Cyfrowo:

 1. Dostęp do aktualnej i rzetelnej wiedzy o nowych technologiach
  i problemach wynikających z ich nadużywania.

 2. Kreatywne i bezpieczne włączenie technologii informacyjno-komunikacyjnych w proces edukacji.

 3. Podejmowanie działań w zakresie profilaktyki e-uzależnień oraz działań edukacyjnych zmierzających do redukcji szkód wynikających z korzystania z zasobów sieci.

 4. Wspólne wypracowanie i wdrażanie zasad używania zasobów sieci na terenie szkoły.

 5. Tworzenie kultury świadomego bycia poza siecią.

 6. Nauka kompetencji przyszłości.

 7. Realizacja projektów odpowiedzialnych społecznie.

Jakich rezultatów się spodziewamy:

 1. Pozytywny wpływ na samopoczucie psychiczne i fizyczne oraz relacje z innymi uczniów, rodziców i nauczycieli.

 2. Zbudowanie wśród społeczności szkolnej prawdziwego obrazu nowych technologii opartego o rzetelną wiedzę.

 3. W szkole wdrożone są wspólnie wypracowane zasady higieny cyfrowej.

 4. Nowe technologie są regularnie wykorzystywane przez szkołę podczas zajęć z uczniami.

 5. Szkoła profesjonalnie wspiera w rozwiązywaniu problemów e-uzależnień oraz realizuje działania profilaktyczne.

 6. Wyłonienie liderów cyfrowych oraz twórców kreatywnych treści internetowych.

 7. Szkoła kładzie nacisk nie tylko na rozwój kompetencji cyfrowych, ale również kompetencje miękkich.

 8. Szkoła wspiera tworzenie kultury bycia poza siecią – zapewniającej balans alternatywy dla świata cyfrowego.

 9. Członkowie społeczności szkolnej współpracują z innymi instytucjami na rzecz lokalnej społeczności.

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

Materiały edukacyjne:

       "Depresja to choroba, a nie gorszy dzień"

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

Zaproszenie na szkolenie

Zapraszamy nauczycieli oraz rodziców na spotkanie online pt. "E-uzależnienia a higiena cyfrowa. Gdzie zatem jest granica?", które odbędzie się 16.10.2023 r. o godz. 19.00 

(proszę wchodzić w link i już można od razu do poczekalni)

 

Infografika pt. Jak dbać o higienę cyfrową?
bottom of page