top of page

Konwencja o Prawach Dziecka

Jednym z najważniejszych dokumentów,  w  którym spisane są prawa dziecka jest Konwencja o Prawach Dziecka. Konwencja to międzynarodowy dokument, podpisany przez różne państwa na całym świecie, które tym samym zobowiązują się przestrzegać zapisanych w nim praw. Co najważniejsze – takie same prawa w każdym państwie mają dzieci tam urodzone, będące przejazdem, na wakacjach czy nawet podstępnie wywiezione do tego kraju.

Polska podpisała Konwencję o Prawach Dziecka 7.06.1991r. i od tego momentu jej przepisy obowiązują także w Polsce.

​​

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Konwencja - prościej...

Ponieważ    konwencja    jest    napisana    trudnym,    prawniczym  językiem,    młodzi   ludzie  (z  Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 8 w Warszawie w ramach projektu „Kalejdoskop") podjęli się niełatwego zadania przetłumaczenia niektórych artykułów z tego dokumentu z języka prawniczego na język potoczny. Oto efekty ich pracy:

art. 2. i 30. - ZAKAZ DYSKRYMINACJI

Wszystkie dzieci mają takie same prawa – nie ma gorszych ani lepszych dzieci!

art. 12. - PRAWO DO WYPOWIEDZI

Każdy ma prawo mieć swoje zdanie, własne myśli i poglądy.

Dziecko może wypowiadać się w swoich sprawach przed sądem lub w innych instytucjach.

art.13.  - PRAWO DO INFORMACJI

Dziecko ma prawo do wypowiedzi. Możemy szukać informacji, wypowiadać się w dowolny sposób (np. mówiąc, pisząc, tworząc sztuki teatralne, rysując). Należy jednak pamiętać, aby korzystając z prawa do wypowiedzi nikogo nie obrazić.

art. 16. - PRAWO DO PRYWATNOŚCI

Nikt nie ma prawa poniżać i ośmieszać dziecka ani wtrącać się do jego osobistych spraw, czytać listów, maili, esemesów czy pamiętników – chyba, że w uzasadnionych sytuacjach sąd zadecyduje inaczej.

art. 17.  - DOSTĘP DO RÓŻNYCH MEDIÓW

Dziecko ma prawo do korzystania z książek, gazet, internetu, choć rodzice czy opiekunowie powinni czuwać nad tym, z czego i jak długo korzysta.

art. 19. - OCHRONA PRZED PRZEMOCĄ

Nikt,  nawet mama czy tata nie ma prawa bić dziecka lub dręczyć go w inny sposób!   Rodzicom i opiekunom nie wolno zaniedbywać dziecka. Zadaniem dorosłych jest chronić dziecko przed przemocą.

art. 24. - PRAWO DO OPIEKI MEDYCZNEJ

Jak dziecko zachoruje, zawsze ma prawo do leczenia.

art. 26. - PRAWO DO ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

Jeśli rodzina dziecka jest w trudnej sytuacji finansowej, państwo, powinno dziecku pomóc.

art. 28. - PRAWO DO NAUKI

Dzieci mają prawo do nauki. Dzięki temu prawu mogą uczyć się za darmo (a nie we wszystkich krajach na świecie dzieci mogą uczyć się – są takie miejsca, gdzie dzieciom karze się od małego pracować, nie mają wyboru). Obowiązkiem państwa jest dopilnować, żebyśmy mogli się uczyć.

art. 29. - PRAWO DO ROZWIJANIA ZDOLNOŚCI

Dziecko ma prawo do rozwijania swoich zainteresowań lub zdolności, ma także prawo do różnego rodzaju korepetycji i wsparcia ze strony dorosłych.

art. 31. - PRAWO DO WYPOCZYNKU

Każde dziecko ma prawo do wypoczynku i czasu wolnego.

art. 32. - PRAWO DO OCHRONY PRZED WYKORZYSTYWANIEM DO PRACY

Dziecka nie można zmuszać do pracy zarobkowej, szczególnie zajęć niebezpiecznych lub utrudniających naukę i rozwój.

art. 33. - PRAWO DO OCHRONY PRZED NARKOTYKAMI

Państwo ma obowiązek wszelkimi prawnymi sposobami chronić nas przed narkotykowym uzależnieniem.

art. 34. - OCHRONA PRZED WYZYSKIEM SEKSUALNYM

Nikt nie może wykorzystywać seksualnie dzieci!

art. 38. - OCHRONA PODCZAS WOJEN

Dzieci poniżej 15 roku życia nie mogą brać udziału w wojnach.

art.40. - PRAWA DZIECI PODEJRZANYCH O POPEŁNIENIE PRZESTĘPSTWA

Jeśli  dziecko  jest podejrzane o jakieś przestępstwo,  to  ma  prawo  do  odpowiedniej  pomocy  w sądzie,  do wypowiedzi w swojej sprawie  i przedstawienia swojej wersji zdarzeń.

bottom of page